ПС за привреду и туризам – Систематизација радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам

Шематски приказ унутрашње организације и систематизације радних места у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам