Преглед судских поступака у којима је АПВ странка

Кога заступамо

Правобранилаштво Аутономне покрајине Војводине обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Аутономне покрајине Војводине, њених органа, организација и служби на основу закона и других прописа.

Имајући у виду прописе из области заштите података о личности , у табеларним прегледима доступни су вам подаци о предметима у којима Правобранилаштво АП Војводине заступа Аутономну покрајину Војводину.

Уколико сматрате да имате правни интерес да извршите увид у предмет у којима Правобранилаштво АП Војводине врши заступање Аутономне покрајине Војводине, преко података из табеле пословни број суда можете извршити увид у предмет пред надлежним судом, односно извршити увид у податке који су доступни јавности преко сајта http://www.portal.sud.rs.

Табеларни прегледи ажурирају се једном годишње, закључно са 31.12.

Списак органа које најчешће заступамо: Евиденција поступака:
 • ПС за науку и технолошки развој
 • ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство
 • ПС за привреду, запошљавање и равноправност полова
 • ПС за образовање, управу и националне заједнице
 • ПС за културу и јавно информисање
 • ПС за урбанизам градитељство и заштиту животне средине
 • ПС за здравство социјалну политику и демографију
 • ПС за финансије
 • ПС за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
 • ПС за енергетику и минералне сировине
 • ПС за спорт и омладину
 • Управа за заједничке послове покрајинских органа
 • Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине
 • Управа за капитална улагања
 • Српско народно позориште
 • Архив Војводине
 • Музеј савремене уметности
 • Издавачки завод форум
 • Војвођанско симфонијски оркестар
 • Завод за културу војвођанских Мађара
 • Завод за културу војвођанских Румуна
 • Завод за културу војвођанских Русина
 • Завод за културу војвођанских Хрвата
 • Завод за културу војвођанских Словака
 • Фонд за подршку инвестиција у Војводини
 • Информативни центар за пословну стандардизацију и сертификацију
 • Покрајински завод за заштиту природе
 • Новинско издавачка кућа Мисао
 • Галерија ликовне уметност – спомен збирка Рајко Мамузић
 • Завод за културу
 • Музеј војводине
 • Покрајински завод за заштиту споменика културе
 • Покрајински завод за спорт и медицину спорта
 • Позоришни музеј Војводине
 • Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама
 • Покрајински завод за социјалну заштиту
 • Фонд Европски послови
 • Покрајински фонд за развој пољопривреде
 • Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима
 • Канцеларија за инклузију Рома
 • Завод за равноправност полова
 • Центар за привредни технолошки развој
 • Спомен збирка Павле Бељански
 • Покрајински педагошки завод
 • Туристичка организација Војводине

Парнични поступци где је АПВ тужилац
Парнични поступци где је АПВ тужена
Извршни поступци где АПВ поверилац
Извршни поступци где је АПВ дужник
Управни спорови где је АПВ тужилац
Управни спорови где је АПВ тужена
Адхезиони поступци
Стечајни поступци