Управа за заједничке послове покрајинских органа

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу
Исплате по уговору
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

Биографије руководилаца
Број запослених
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова

 Систематизација радних места
Документи који се користе у раду

Званична интернет презентација: www.uprava.vojvodina.gov.rs