Одлуке о уговорима Управе за заједничке послове покрајинских органа – 2019

2019Назив јавне набавке
децембарОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга – техничког прегледа возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – услуге смештаја на службеном путу у иностранству
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - софтверски систем за SIEM (Security information and Event Mаnаgement)
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервисирање возила програм Голф
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге - израда пројекта контроле приступа ИКТ систему покрајинских органа са тестом пенетрације
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – мултифункцијски фотокопир апарати
Одлука о измени уговора о јавној набавци услуга – технички преглед возила
новембарОдлука о додели уговора о јавној набавци стручног усавршавања – обуке запослених у Сектору за информационе технологије
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге - конфигурација новог сегмента рачунарске мреже Скупштине АП Војводине
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара еПарламент – фаза II – електронски АВ системи и безбедносна заштита ИКТ система, партије 1-2
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – рек орман са UPS уређајем за формирање vSAN DR Cluster-a
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга –стручног надзора над извођењем реконструкције стабилног система за дојаву пожара – прва фаза
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – реконструкција стабилног система за дојаву пожара у згради Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – материјал за образовање и усавршавање запослених – стручна литература
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – бежична рачунарска мрежа
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – продужење лиценце за проверу сигурности веб сајтова Acunetix Web Vulnerability Scanner
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – антивирусни софтвер за заштиту виртуалне инфраструктуре
Одлука о измени уговора о јавној набавци услуга – набавка нерезервисаних поштанских услуга
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге – продужење лиценце софтвера за брз бекап и опоравак виртуелних машина
октобарОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавање система за видео надзор
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова на уградњи теретно-инвалидског лифта у згради Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – прање возила
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова - санација фасаде зграде Покрајинске владе
Одлука о измени оквирног споразума о јавној набавци радова – молерско-фарбарски радови
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - опрема за угоститељство
септембарОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуге продужења лиценце софтвера за виртуелизацију VMware vSphere
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара - материјал за штампарију, партије 1-2
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци услуга – сервисирање возила програм Опел
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - стручни надзор за праћење реализације набавке еПарламент - хардверска инфраструктура
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис мултисистемских клима уређаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - рестаурација намештаја
августОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - превоз аутобусом
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара – материјал за штампарију, партије 1-2
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова на објектима - санација крова
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - ситан инвентар за угоститељство
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – делови за додатно уграђивање за рачунарску опрему
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова – еПарламент – грађевинско-ентеријерски радови
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара еПарламент – хардверска инфраструктура
јулОдлука о додели уговора о јавној набавци радова – реконструкција нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис ватрогасних апарата, хидраната и апарата за дојаву пожара
јунОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга – продужење лиценце SOPHOS Endpoint Protection Web and Mail
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – канцеларијски ситан инвентар
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис фотокопир апарата
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – продужење лиценце за IP телефонску централу
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији нисконапонског постројења у згради Скупштине АПВ
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова на уградњи теретно-инвалидског лифта у згради Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - ревизије прегледа, обележавања и преправке пасивне мрежне инфраструктуре
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – погонско гориво
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка и уградња стабилног система за гашење пожара у сервер салама (II фаза)
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка металних полица
мајОдлука о закључењу оквирог споразума о јавној набавци услуга – поправка, хобловање и лакирање паркета
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара - материјал за штампарију, партије 1-2
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци радова - молерско фарбарски радови
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга одржавања веб сервера
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци услуге штампе великог формата
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци услуга - текуће одржавање објеката у надлежности Управе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – стручни надзор над извођењем радова на изградњи теретно-инвалидског лифта у згради Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – централна рачунарска опрема сервер
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање лифта у гарантном року
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање лифтова - редовно и текуће
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара - потрошни материјал за рад радионица
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара – набавка намештаја, партије 1-2
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – централна рачунарска опрема - оптимизација vSAN сториџа
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – техничког прегледа возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценце за Palo Alto Networks Firewall
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара - теписи и тепих стазе
априлОдлука о додели уговора о јавној набавци радова - санација фасаде зграде Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга одржавања хигијене објеката у надлежности Управе
Одлука о измени уговора о јавној набавци услуга осигурања имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2019.-31.12.2020. године
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - набавка аутомобила, партије 1-2
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара – цвеће и зеленило
Одлука о додели уговора о јавној набвци радова - санација фасаде зграде Покрајинске владе
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци услуга сервис скенера и МД капије
Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – испорука, уградња и пуштање у рад стабилног система за гашење пожара
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - клима уређаји
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавање система за електронско гласање
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - стручни надзор над извођењем и уградњом стабилног система за гашење пожара у сервер салама
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – опрема и ситан инвентар за електронско гласање, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – израда ревизије пројекта ревитализације система видео надзора
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – графичке дораде
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – набавка нерезервисаних поштанских услуга
мартОдлука о измени уговора о јавној набавци радова - санација и адаптација објеката у надлежности Управе - уређење мокрих чворова у згради Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервисирање возила Фиат и Застава
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - вулканизерске услуге
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - софтверски пакет Аdobe Creative Cloud
Одлука о додeли уговора о јавној набавци добара - опрема за угоститељство
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис возила програм Шкода
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - рачунарска опрема, партије 1-5
Одлука о додели уговора o јавној набавци услуга – сервис машина за офсет штампу и дорадних графичких машина, партије 1-2
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - санација станова у јавној својини АПВ
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – осветљавања офсет плоча
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - електрична енергија са потпуним снабдевањем за период 2019-2020.
фебруар
јануарОдлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара - канцеларијски материјал, партије 1 – 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуге смештаја на службеном путу у иностранству