Управа за заједничке послове покрајинских органа – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Сања Андрић, 021/487-4761, sanja.andric@vojvodina.gov.rs
Весна Поповић, 021/487 4785, vesna.popovic@vojvodina.gov.rs