Службa зa реaлизaцију Прогрaмa рaзвојa АПВ – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2020

 

Лице задужено за објављивање наративног извештаја:
Оливера Кантар, 021/488 1818, olivera.kantar@vojvodina.gov.rs