Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

  Биографије руководилаца
Број запослених
Систематизација радних места
Документи који се користе у раду
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова
У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а с обзиром да Покрајински секретаријат за спорт и омладину нема набавке чија је процењена вредност већа од 500.000 динара и укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, није у обавези да примењује одредбе овог закона.
   Одлуке о додели средстава

Лого Покрајинског секретаријата за спорт и омладину

logo_sio_png

Детаљније информације можете да погледате путем званичне презентације : www.sio.vojvodina.gov.rs