Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АПВ – Систематизација радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине

Правилник о изменама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за интерну ревизију корисника буџетских средстава Аутономне Покрајине Војводине

Подаци о запосленима