ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине – Одлуке о додели уговора 2015

2015Назив јавне набавке
децембар
новембарЈавна набавка услуге припреме и штампања публикације “Управљање природном баштином у Војводини“
октобар
септембар
август
јулЈавна набавка услуге биомониторинг стања индикаторских строго заштићених врста у АП Војводини у 2015. години
јунЈавна набавка добра - аутоматски мерни уређај - анализатор за мерење концентрације суспендованих честица (РМ2.5/10) у амбијенталном ваздуху
Јавна набавка услуге деветомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине
Јавна набавка услуге информисања јавности путем праћења и промовисања тема из области заштите животне средине за потребе Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад
Јавна набавка добара едиторске лиценце ESRI ARCGIS FOR DESKTOP STANDARD 10.3
мајЈавна набавка услуге мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2015. години, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2, уговор за партију 1 - Услуга мониторинга квалитета површинских вода у АП Војводини у 2015. години у циљу процене еколошког статуса/потенцијала
Јавна набавка услуге мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2015. години, обликоване у више истоврсних посебних целина (партија) од 1 до 2, уговор за партију 2 - Услуга систематског праћења квалитета непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2015. години
Одлука о измени уговора
априлЈавна набавка услуге једногодишњег одржавања сервера типа RACК SERVER DELL TM POWEREDGE TM R710, софтверске инфраструктуре сервера и пратеће опреме, обликоване у више истоврсних целина (партија) од 1 до 4, уговор за партију 1
Јавна набавка услуге једногодишњег одржавања сервера типа RACК SERVER DELL TM POWEREDGE TM R710, софтверске инфраструктуре сервера и пратеће опреме, обликоване у више истоврсних целина (партија) од 1 до 4, уговор за партију 2
Јавна набавка услуге интегралног сузбијања коровске биљке амброзије у пограничном подручју и на парцелама у јавној својини Покрајинске владе
мартЈавна набавка услуга оглашавања јавних конкурса, огласа и других информативних текстова за потребе наручиоца у дневним новинама које покривају целу територију Републике Србије у 2015. години
Јавна набавка услуге мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине
Јавна набавка куповине добара биолошког инсектицида за сузбијање ларви комараца на бази бактерије Bacillus thuringiensis var. isrealensis, на територији АП Војводине
Јавна набавка услуге биолошког сузбијања ларви комараца на територији АП Војводине
фебруар
јануар