Одлуке о уговорима Управе за заједничке послове покрајинских органа – 2017

2017Назив јавне набавке
децембарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - сервера, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услугe продужење лиценци апликативних програма, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге продужење лиценци апликативних програма, партије 1 и 3
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – стручна литература за 2018. годину, партије 1-5
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуге смештаја на службеном путу у иностранству
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања система за видео надзор
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - израда пројектно-техничке документације на чишћењу и консолидацији камене фасаде
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – израда графичке Књиге стандарда
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис фотокопир апарата
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара - цвеће и зеленило
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – проширење информационог система за материјално-финансијско управљање - Модул за финансијско планирање и праћење реализације планираних вредности
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – моторна опрема за уређење екстеријера
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – ИД картице и терминал за очитавање ИД картица, партије 1-2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - осигурање имовине АПВ и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2018.-31.12.2018. године
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – лиценци системског софтвера
новембарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – активна мрежна опрема
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис машина за офсет штампу и дорадних графичких машина, партије 1-2
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - електрична енергија са потпуним снабдевањем за 2018. годину
Одлука о додели уговора о јавној набавци услугe кабловске ТВ и приступ Интернету
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - директан приступ Интернету
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – ауто гуме
октобарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - комерцијални софтвери
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање Microsoft инфраструктуре
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - радови на објектима у надлежности Управе - потпорни зид са оградом
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавање Public Key Infrastructure и Smart Card окружења
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуга одржавања рачунарске мреже
септембарОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга – редундантни приступ Интернету
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – поправке столарије и браварије у објектима у нaдлежности Управе
Одлука о измени уговора о јавној набавци добара – опрема и ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – продужење лиценци софтвера за виртуализацију и софтвера за проверу сигурности веб сајтова
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – продужење лиценце софтвера брз бекап и опоравак виртуелних машина - Veeam Backup & Replication Enterprise
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – превоза аутобусом
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - израда елабората за утврђивање технологије на чишћењу, консолидацији и заштити камених фасада
августОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – тепих стазе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавање VMVare Virtual Infrastructure Enterprise окружења
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – климатизација великог хола Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавања рачунарске опреме
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова – молерски-фарбарски радови у надлежности Управе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – намештај
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - капитално одржавање зграда и објеката у надлежности Управе, партије 1-3
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале Скупштине АП Војводине и сале Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање серверске опреме
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - израда пројектно-техничке документације на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката у надлежности Управе
јулОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка клима уређаја сплит систем, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге – стручни и пројектантски надзор над набавком стабилног система за дојаву пожара извођењем радова и набавком опреме, пуштања у рад до добијања дозволе од МУП-а
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис ватрогасних апарата, хидраната и уређаја за дојаву пожара
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање SAN инфраструктуре
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – опрема и ситан инвентар за подршку конференцијском систему за одржавање система за електронско гласање, партије 1-3
Одлука о измени уговора о јавној набавци услуга – осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2017.-31.12.2017.
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова на замени оштећених прозора у кухињи у ресторану Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – технички преглед возила
јунОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка ауто опреме, резервних делова и потрошног материјала за аутомобиле
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценце антивирусног софтвера SOPHOS
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис клима и климатизације, партија 1
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – израда плана заштите од пожара
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – услуге мобилне телефоније
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сателитски надзор возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценци за IP телефонску централу
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – канцеларијски ситан инвентар
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање аутомобила марке Тојота, Мазда, Субаруu
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара – канцеларијски материјал
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара – материјал за штампарију, партије 1 и 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге закупа путничких возила
мајОдлука о додели уговора о јавној набавци услуге – сервис скенера и МД капије
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - реконструција стабилног система за дојаву пожара у згради Скупштине АПВ
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - опрема за рад радионица - моторна опрема
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – рачунарска опрема, партије 1-7
Одлука о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку јавне набавке добара – потрошни материјал, резервни делови и алат за радионице
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - опрема и угоститељски ситан инвентар, партије 1 и 2
Одлука о додели оквирног споразума о јавној набавци добара – канцеларијски материјал, партија 1
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавање лифтова – редовно и текуће
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге – продужење лиценце за Microsoft софтвер
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – стручна литература за 2017. годину
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга етажирања зграде Скупштине АП Војводине
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге - редовно сервисирање и текуће одржавање возила - програм VOLKSWAGEN
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – IP телефонија у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - вулканизерске услуге и технички преглед возила
априлОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга графичке дораде
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – деривати нафте
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – климе и климатизација просторија
мартОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање софтверског система за електронско гласање
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сателитски надзор возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – поправка и лакирање паркета
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања IP телефонске централе
Одлука о додели уговора за јавну набавку добара – ауто гуме
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга графичке дораде – услуга осветљавања офсет плоча Партија 2
фебруарОдлука о дедели оквирног споразума о јавној набавци добара – канцеларијски материјал
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - набавка и замена светлећих тела у клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – цвеће и зеленило
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка намештаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – рестаурација мобилијара и ентеријера у кабинетима
јануарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - безбедносна опрема - напредни рендгенски уређај побољшан за аутоматску детекцију забрањених материјала и средстава
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања апликативних програма