ИЗВЕШТАЈИ ЗА ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

 

ПРИХОДИ РАСХОДИ ЗАПОСЛЕНИ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ

1) Укупни приходи и примања буџета

2) Уступљени порески приходи буџета АП Војводине

 

 

1) Извршење расхода и издатака буџета

2) Извршење расхода и издатака по разделима буџета

 

1) Структура запослених

2) Исплаћена плата за децембар 2015. године

 

1) По уговору о привременим и повременим пословима

2) По уговору о допунском раду

3) По уговору о ауторском хонорару

4) По уговору о делу

5) По уговору о ангажовању трећих лица у комисијама