Управа за заједничке послове покрајинских органа – број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА
НЕОДРЕЂЕНООДРЕЂЕНО
ДИРЕКТОР
1
1
Помоћник директора - координатор
1
1
СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
28
25
1 постављено лице
2 на одређено
1. Одељење за припрему и реализацију набавки
6
6
1.1. Одсек за припрему и реализацију набавки
5
5
2. Одељење за споровођење поступака јавних набавки
8
8
2.1. Одсек за споровђење поступака јавних набавки добара
4
4
2.2. Група за спровођење поступака јавних набавки радова и услуга
3
3
3.Одељење за материјално-финансијске послове
13
11
3.1. Одсек за финансијско извештавање, извршење и контролу расхода и издатака
4
4
1 на одређено
3.2.Одсек за финансијско планирање и праћење поступака управљања имовином АПВ
4
3
1 на одређено
3.3.Група за рачуноводствене послове
3
3
СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
26
25
1 постављено лице
1 на одређено време
1. Одељење за информатичку инфраструктуру и подршку корисницима
6
6
2. Одељење за апликативни софтвер
6
6
2.1. Одсек за апликативну подршку
4
4
3. Одељење за телекомуникације
7
7
1 на одређено време
3.1. Одсек за одржавање телекомуникационих система
6
6
4. Одељење за развој електронске управе и информациону безбедност
6
6
4.1. Одсек за информациону безбедност
4
4
СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ
35
34
1 постављено лице
6 на одређено време
1. Одељење за безбедност
27
27
6 на одређено време
2. Одсек за противпожарну заштиту
7
7
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
190
186
1 постављено лице
19 на одређено
1. Одељење за нормативно – правне послове, радне односе и послове писарнице
24
22
3 на одређено време
1.1. Одсек за опште правне и имовинске послове
5
3
1 лице на привремено повременим пословима
1.2. Одсек писарнице са пријемном канцеларијом
18
18
2. Одељење за угоститељство
48
48
6 на одређено време
2.1. Одсек за пословање бифеа
24
24
3 на одређено време
2.2. Одсек за послове ресторана
15
15
3 на одређено време
3. Одељење техничке послове
22
22
4 на одређено време
3.1. Одсек за текуће одржавање
16
16
4 на одређено време
3.2. Група за помоћне послове
3
3
4. Одсек за саобраћај и одржавање возила
34
33
4 на одређено време
5. Одсек за послове магацинског пословања
7
7
6. Одсек за спремање објеката
45
45
4 на одређено време
УКУПНО:
275+6 постављених лица
270
28 на одређено
6 постављених лица
1 лице ангажовано по привременим и повременим пословима
укупно: 34