Управа за заједничке послове покрајинских органа – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Управи за заједничке послове покрајинских органа 03.01.2019.

Подаци о запосленима

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У УПРАВИ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ПОКРАЈИНСКИХ ОРГАНА
ДИРЕКТОР (1)
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА – КООРДИНАТОР (1)
СЕКТОР ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И МАТЕРИЈАЛНО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
(27 )
СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
(25 )
СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ
(34)
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
(189)
помоћник директора
(1)

помоћник директора
(1)

помоћник директора
(1)
помоћник директора
(1)
1. Одељење за припрему и реализацију набавки
(6)
1. Одељење за информатичку инфраструктуру
и подршку корисницима (6)
 1. Одељење за безбедност (27)
1. Одељење за нормативно-правне послове, радне односе и послове писарнице
(24)
1.1. Одсек за припрему и реализацију набавки 2. Одељење за апликативни софтвер
(6)
1.1. Одсек за физичко и техничко-обезбеђење
 
1.1. Одсек за опште правне и имовинске послове
2. Одељење за спровођење поступака јавних набавки
(8)
2.1 Одсек за апликативну подршку 2. Одсек за противпожарну заштиту
(7)  
1.2.Одсек за послове писарнице
2.1. Одсек за спровођење поступака јавних набавки добара 3. Одељење за телекомуникације
(7)
 
  2. Одељење за угоститељство
(48)
2.2. Група за спровођење поступака јавних набавки радова и услуга 3.1. Одсек за одржавање телекомуникационих система   2.1 Одсек за пословање бифеа
 3. Одељење за  материјално-финансијске послове
(13)
4.  Одељење за развој електронске управе и информациону безбедност (6)   2.2. Одсек за послове ресторана
3.1. Одсек за финансијско извештавање, извршење и котролу расхода и издатака 4.1. Одсек за информациону безбедност
  3. Одељење за техничке послове
(22)
 3.2. Одсек за финансијско праћење поступака управљања имовином АПВ     3.1. Одсек за текуће одржавање
 3.3. Група за рачуноводствене послове     3.2. Група за помоћне послове
      4. Одсек саобраћај и одржавање возила (34)
      5. Одељење за послове штампарије (9)
      6. Одсек за магацинско пословање (7)
      7.Одсек за спремање објеката (45)