Управа за заједничке послове покрајинских органа – Исплате по уговору

 Уговори о привремено повременим пословима
2016Исплате од 01.01.2016. до 30.06.2016.