Управа за капитална улагања АПВ – Документи који се користе у раду

Закон о буџетском систему 

Закон о јавним набавкама
Закон о облигационим односима
Закон о планирању и изградњи
Закон о платама у државним органима и јавним службама
Закон о радним односима у државним органима
Закон о раду
Колективни уговор за органе АПВ
Одлука о поступку избора, критеријума за избор и реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања у 2015. години
Одлука о поступку избора, критеријума за избор и реализацију пројеката које финансира Управа за капитална улагања у 2016. години
Oдлука о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Одлука о изменама Oдлуке о утврђивању пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. години, а чија је реализација започета, односно настављена у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
Покрајинска уредба о утврђивању звања и занимања
Посебне узансе о грађењу
ПС одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину
ПС одлука о образовању Управе за капитална улагања АП Војводине
ПС одлука о Покрајинској влади
Упутство за кориснике средстава у вези са медијским представљањем
Упутство корисницима средстава по конкурсу

ПРАВИЛНИК о начину реализације програма и пројеката у 2015. години

Прва измена Правилника
Друга измена
Трећа измена
Четврта измена

Пета измена
Шеста измена

Седма измена
Осма измена