Одлуке о додели уговора Управе за заједничке послове покрајинских органа – 2015

2015 
децембарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - деривати нафте
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - осигурање имовине АПВ и запослених у покрајинским органима
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис фотокопир апарата
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуга испоруке ТВ сигнала и приступа интернету
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке добара - електричне енергије са потпуним снабдевањем
новембарОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - директан приступ интернету
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - превоза
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуге - одржавање Microsoft инфраструктуре
октобарОдлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуге - поправке рачунарске опреме
септембарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - комуниккациона активна мрежна опрема
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - теписи
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - израда улазне стаклене фасаде
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - ECDL обука запослених
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање апликативног програма
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке добара - рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему
августОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - централна рачунарска опрема за сториџ системе и бекап података
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - замена дотрајалих дрвених прозора
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - израда обилазног вода напајања централног грејања
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервисирање скенера
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуге превоза
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуге продужења лиценци
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - замена неисправних механизама на светлосним покретним куполама
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге - чишћење и заштита мермерних површина
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге - израда пројекта замене постојећег стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара у згради Скупштине АПВ
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге - закуп пословног простора
јулОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - опрема и ситан угоститељски инвентар
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - ватрогасни апарати
Одлука о додели уговора о јавној набавци добра - фотокопир апарата
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуге одржавања програмаОдлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара - материјал и инвентар за одржавање хигијене
јунОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - ИП телефонија у згради Скупштине АПВ и Покрајинске Владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - канцеларијски ситан инвентар
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - набавка са уградњом метал детектор капије
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - опрема за рад радионица
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - опрема за видео надзор
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - ситан инвентар
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - редовно сервисирање и текуће одржавање возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервисирање клима уредјаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - технички преглед возила и вулканизерске услуге
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - уредјење зелених површина
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке услуга - мобилне телефоније
мајОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - 3Г линк примопредајни сет
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – намештај
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – путничких аутомобила
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – стручна литература за 2015. годину
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – уградна опрема - климе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара у области саобраћаја - ауто гуме
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - капитално одржавање зграда и објеката
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - замена грејних тела и цевне мреже централног грејања
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање ручунарске опреме
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценце за Microsoft софтвер
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис ватрогасних апарата, хидраната и уредјаја за дојаву пожара
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервисирање машина за офсет штампу и дорадних графичких машина
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуга одржавања сториџ система и рачунарске мреже
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге – услуге одржавања апликативног програма
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуга миграције web сервера на нову платформу
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке - закуп пословног простора
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара – канцеларијски материјал
априлОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – апликативни програми за реализацију стратегије еУправе покрајинских органа
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – потрошни материјал и резервни делови за аутомобил марке Југо
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга одржавања путничких и теретних лифтова
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге – одржавање система за видео надзор
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара – материјал за штампарију
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара – потрошни материјал, резервни делови и алат за рад мајсторских радионица
Одлука о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку јавне набавке добара – храна, намирнице за припремање хране, пића и остали материјал
мартОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - цвеће и зеленило
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – деривати нафте
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – дозиметријска контрола професионално изложених лица јонизујућем зрачењу
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – испитивање скенера и МДК након сервиса
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис фотокопир апарата
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис термичких и расхладних уредјаја и машина за прање посудја
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервисирање скенера
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге – одржавање ИП телефонске централе, телефакс апарата и телефона
Одлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци услуга – редовно сервисирање и текуће одржавање возила
фебруарОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга графичке дораде
јануарОдлука о закључењу оквирног споразума у отвореном поступку јавне набавке добара - електричне енергије са потпуним снабдевањем