Одлуке о уговорима Управе за заједничке послове покрајинских органа – 2013

2013Назив јавне набавке
децембарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - софтвери и апликативни програми
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова на хидрантској мрежи
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - осигурање имовине АПВ и запослених у покрајинским органима
новембарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - административне опреме - факс апарата
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - ECDL start индекси
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – потрошни материјал, резервни делови и алат за рад мајсторских радионица и алат за одржавање комуникационог система
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - замена кондензатора
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - машине за штампарију
октобарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – материјал за одржавање система
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - намештаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - софтвери и апликативни програми
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга - обука са полагањем ECDL теста запослених
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - уредјење тоалета за особе са инвалидитетом
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - израда пројекта за реализацију еУправе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценци системског софтвера
септембарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - електронска опрема - видео надзор
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - рачунарске опреме
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – израда главног пројекта изведеног објекта, главног пројекта зађтите од пожара и елабората енергетске ефикасности
августОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – материјал за одржавање система
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавање програма за управљање возним парком и сториџ система
јулОдлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара – ИД картице
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга – преглед и сервисирање дискусионог система
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - редовно сервисирање дизел електричних агрегата
јунОдлука о додели уговора о јавној набавци радова – капитално одржавање зграда и објеката
мајОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – хлеб, брашно и прередјевине од брашна
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – испорука и монтажа комплетне климатизационе опреме с пратећим радовима
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – адаптација и санација
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценце за антивирусни програм и услуге одржавања програма
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – санација инсталације централног грејања
априлОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - ауто гуме
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - стручна литература за 2013. годину
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга - сервисирање ватрогасних уредјаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга – урамљивања
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - текуће одржавање возила
мартОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - канцеларијски материјал и ситан инвентар
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – нафтни деривати
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - средства за одржавање хигијене
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара – цвећа, зеленила и дендролошког материјала
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара – потрошни материјал и резервни делови за програм возила марке Југо
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара – теписи и тепих стазеОдлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара – угоститељска опрема и ситан инвентар
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга – чишћење и заштита камених површина
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга – графичке услуге за потребе штампарије
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга - одржавања путничких и теретних лифтова
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга - сервисирање графичких машина
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга - услуге уредјења земљишних површина
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценци за антивирусни програм и услуге одржавање програма 1
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценци за антивирусни програм и услуге одржавање програма 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - текуће одржавање возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге – одржавање рачунарске, серверске опреме и поправка УПС уредјаја
Одлука о додели уговора у отвореном поступку јавне набавке добара - храна и пиће
фебруарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – храна и намирнице
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - канцеларијског материјала
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - средства за одржавање хигијене
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга – ангажовање омладинских и студентских задруга
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга - одржавање електронске опреме - видео надзор
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга – одржавање рачунарских система
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга – систем за електронско гласање
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервисирање и поправка фотокопир апарата
јануар