Служба за управљање људским ресурсима – Број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ (НЕОДРЕЂЕНО)СТВАРНИ БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ
(ОДРЕЂЕНО)
 
директор службе
1
1
радно место - шеф одсека
2
2
радно место
за информатичке послове
1
1
радно место за
материјално-финансијске послове
1
1
1*
радно место за
студијско-аналитичке послове
2
2
радно место за централну кадровску евиденцију и
административне послове
1
1
радно место за централну кадровску евиденцију, административне и материјално-финансијске послове
1
1
УКУПНО
9
9
1

* радни однос са једним лицем – дипломираним економистом, заснован на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог –
до повратка на рад.