Службa зa реaлизaцију Прогрaмa рaзвојa АПВ – Систематизација радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине-фебруар 2015.

Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине-август 2015.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Служби за реализацију програма развоја АП Војводине-март 2016.

Подаци о запосленима

Организациона шема