Службa зa реaлизaцију Прогрaмa рaзвојa АПВ – Број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА
НЕОДРЕЂЕНООДРЕЂЕНО
ДИРЕКТОР
1
1
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК I ЗА КООРДИНИРАЊЕ ПРОГРАМА
1
1
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК II ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И СТУДИЈСКО АНАЛИТИЧКЕ ПОСЛОВЕ
1
1
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
1
1
САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ФИНАНСИЈСКО МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ
1
1
ВИШИ РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
1
1
УKУПНО
6
5
1 на одређено
постављених лица
0