Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АПВ – Број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ (НЕОДРЕЂЕНО)СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ (ОДРЕЂЕНО) 
Директор Службе
1
1
Виши саветник - интерни ревизор координатор
1
1
Самостални саветник - интерни ревизор
2
2
Саветник - интерни ревизор
4
4
УКУПНО:
8
7
1