Служба за управљање људским ресурсима

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу

Исплате са рачуна буџета

Исплате по уговору
Преглед обавеза и потраживања:

  • обавезе
  • потраживања
Биографије руководилаца
Број запослених
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова

Систематизација радних места
Документи који се користе у раду

Званична интернет презентација: www.ljudskiresursi.vojvodina.gov.rs