Служба за интерну ревизију корисника буџетских средстава АП Војводине

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу

Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

  • обавезе
  • потраживања
Биографије руководилаца
Број запослених
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова

Званична интернет презентација: sirapv.vojvodina.gov.rs

Систематизација радних места
Документи који се користе у раду