ПС за здравство – Систематизација радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за здрваство

Подаци о запосленима

СЕКРЕТАР
заменик покрајинског секретара
руководеће радно место ван унутрашњих јединица    
  подсекретар    
руководеће радно место ван унутрашњих јединица         
  виши референт – технички секретар  

сектор за здравство

( 7 )

сектор за санитарни надзор и јавно здравље

( 64 )

одељење за анализу, планирање и развој

( 7 )

помоћник покрајинског секретара помоћник покрајинског секретара    

 

( 6 )

 

( 6 )

 
 

одељење у Новом Саду

( 19 )

 
 

одељење у Сремскоj Митровици 

( 6 )

 
 

одељење у Суботици

( 7 )

 
 

одељење у Сомбору 

( 7 )

 
 

одељење у  Зрењанину

( 9)

 
 

oдсек у Кикинди

( 4 )

 
 

одсек у Панчеву

( 5 )