ПС за здравство – Документи који се користе у раду

Закон о здравственој заштити “Службени гласник РС”, бр. 107/2005, 72/2009 -други закон, 88/2010 (чл. 8 није у пречишћеном тексту), 99/2010, 57/2011(чл. 46-47. нису у пречишћеном тексту), 119/2012, 45/2013-други закон, 93/2014, 96/2015и 106/2015.

Закон о санитарном надзору («Службени гласник Републике Србије», број 125/04);

Закон о јавном здрављу («Службени гласник Републике Србије», број 15/16);

Закон о социјалној заштити (”Службени гласник Републике Србије”, број 24/11);

Закон о финансијској подршци породици са децом (”Службени гласник РС”, бр.16/02, 115/05 и 107/09);

Одлука о доношењу Програма демографског развоја АП Војводине са мерама за његово спровођење (”Службени лист АП Војводине”, број: 3/05);

Одлука о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете (”Службени лист АПВ”, број 4/13);

Правилник о ближим условима и начину остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете (”Службени лист АПВ”, број 10/13);

Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку остваривања права на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете (”Службени лист АПВ”, број 48/14);

Покрајинска скупштинска одлука о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете (”Службени лист АПВ”, број 42/14);