ПС за здравство – Број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА
Покрајински секретар
Заменик покрајинског секретара
НЕОДРЕЂЕНООДРЕЂЕНО
Посекретар
1
1
Виши референт- технички секретар
1
1
1. СЕКТОР ЗА ЗДРАВСТВО
7
5
1
4. СЕКТОР ЗА САНИТАРНИ НАДЗОР И ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
64
63
1
Oдељење за анализу, планирање и развој у области здравства
7
7
1
УКУПНО:
80
76
3
1