ПС за урбанизам и заштиту животне средине – Систематизација радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

Правилник о измени правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

Правилник о измени правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине

Правилник о допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине – новембар 2017. године

Правилник о измени правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине-јануар 2018

Подаци о запосленима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР (1)
ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА (1)
ПОДСЕКРЕТАР (1)
Виши референт- технички секретар (1)
Возач моторног возила (2)
СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ (5) СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛЕВЕ (5) СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (6) СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА И БИОЛОШКЕ РАЗНОВРСНОСТИ (6) СЕКТОР ЗА ЧИСТИЈУ ПРОИЗВОДЊУ, ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕМЕРГИЈЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ (8) СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ (18)
помоћник покрајинског секретара (1) помоћник покрајинског секретара (1) помоћник покрајинског секретара (1) помоћник покрајинског секретара (1) помоћник покрајинског секретара (1) помоћник покрајинског секретара (1)
  Група за материјално-финансијске послове (3) Одсек за мониторинг животне средине (4)     Одељење за  контролу индустријских објеката (7)
          Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда (8)