ПС за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине – Одлуке о додели уговора 2014

2014Назив јавне набавке
децембарЈавна набавка мале вредности добара службена одећа и обућа за потребе инспектора Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 6 и то за Партију 1 – мушке кожне јакне ЈН МВ 10/14
Јавна набавка мале вредности добара службена одећа и обућа за потребе инспектора Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 6 и то за Партију 2 – женске кожне јакне ЈН МВ 10/14
Јавна набавка мале вредности добара службена одећа и обућа за потребе инспектора Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 6 и то за Партију 4 – женске кожне ципеле ЈН МВ 10/14
Јавна набавка мале вредности добара службена одећа и обућа за потребе инспектора Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 6 и то за Партију 5 – мушке и женске ташне и каишеви ЈН МВ 10/14
Јавна набавка мале вредности добара службена одећа и обућа за потребе инспектора Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 6 и то за Партију 6 – мушке и женске кошуље ЈН МВ 10/14
Јавна набавка добара - службена обућа мушке кожне ципеле за потребе инспектора Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 13/2014
новембарЈавна набавка добара – потрошни материјал и резервни делови за мерење полена у ваздуху марке „LANZONI“ S.R.L., VPPS 2010, у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МВ 12/2014
Јавна набавка услуга – услуге шестомесечног редовног одржавања и сервисирања локалне мреже аутоматског мониторинга АП Војводине за контролу квалитета амбијенталног ваздуха на територији АП Војводине Ред.бр. ЈН ППБОПЗПП 1/2014
Јавна набавка добара аутоматски мерни уређај – анализатор за мерење концентрације оксида (NO2/NO/NOx) у амбијенталном ваздуху у поступку јавне набавке мале вредности ЈН МБ 11/2014
октобарЈавна набавка услуга - мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2014. години, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 3 за партију 1 - услуга систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у нискофреквентном подручју у АП Војводини у 2014. години - отворени поступак - (Ред. бр. ЈН ОП 8/14)
Јавна набавка услуга - мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2014. години, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 3 за партију 2 - услуга систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини у високофреквентном подручју у АП Војводини у 2014. Години - отворени поступак - (Ред. бр. ЈН ОП 8/14)
Јавна набавка услуга - мониторинга квалитета животне средине у АП Војводини у 2014. години, обликована у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 3 за партију 3 - услуга систематског праћења квалитета непољопривредног земљишта у АП Војводини у 2014. години - отворени поступак -(Ред. бр. ЈН ОП 8/14) -
септембар
август
јул
јунЈавну набавку услуге мониторинга квалитета површинских вода у АП Војводини у 2014. години ЈН ОП 6/14
Јавна набавка услуга - услугe информисања заједнички поступак наручилаца Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Покрајинског секретаријат за енергетику и минералне сировине, обликоване у више посебних истоврсних целина (партија) од 1 до 3 и то за за партију 2 - услуга оглашавања јавних конкурса и огласа у дневним новинама које покривају целу територију републике србије у 2014. години - отворени поступак - (Ред. бр. ЈН ОП 1/14)
мајЈавна набавка - услуге одржавања сервера типа rack server DELL TM POWEREDGE TM R710 и софтверске инфраструктуре пројекта Еионет и оперативног система Red hat у поступку јавне набавке мале вредности, обликованa по партијама од 1-2, Партија 1 – услуга одржавањa софтверске инфраструктуре пројекта Еионет и оперативног система RED HAT и Партија 2 – услуга одржавањa сервера типа RACK SERVER DELL TM POWEREDGE TM R710 и система за архивирање и складиштење података - ЈН МВ 5/2014
априлЈавна набавка услуге - биолошко сузбијање ларви комараца на територији АП Војводине, ЈН ОП 2/14
Јавна набавка услуга мониторинга полена у ваздуху на територији АП Војводине, ЈН ОП 3/14
мартЈавна набавка куповине добара биолошког инсектицида за сузбијање ларви комараца на бази бактерије Bacillus thuringiensis var. isrealensis, на територији АП Војводине, ЈН ОП 1/14
фебруар
јануар