ПС за урбанизам и заштиту животне средине – Број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА
НЕОДРЕЂЕНООДРЕЂЕНО
Покрајински секретар
Заменик покрајинског секретара
изабрано лице изабрано лице
Подсекретар11 постављено лице
Виши референт- технички секретар111 уговор о привременим и повременим пословима
Возач моторног возила22
1. Сектор за просторно и урбанистичко планирање 521 постављено лице, 2 на одређено
2. Сектор за правне и материјално-финансијске послове541 постављено лице1 уговор о привременим и повременим пословима и 1 уговор о делу
Група за материјално-финансијске послове3
3. Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине651 постављено лице
3.1. Одсек за мониторинг животне средине4
4. Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности65
5. Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој871 постављено лице
6. Сектор за инспекцијске послове18171 постављено лице
6.1. Одељење за контролу индустријских објеката7
6.2. Одељење за контролу заштите и коришћења природних добара и рибљег фонда8
УКУПНО:5443103