ПС за спорт и омладину – Систематизација радних места

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину (април 2016. године)

Шематски приказ унутрашње организације и систематизације радних места Покрајинског секретаријата за спорт и омладину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР (1)
ЗАМЕНИК (1)
ПОДСЕКРЕТАР (1)
СЕКТОР СПОРТ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
(8)
СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ
(3)
СЕКТОРА ЗА ПРОЈЕКТЕ И КОМУНИКАЦИЈУ
(6)
СЕКТОР ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА
(3)
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
(5)
помоћник (1) помоћник (1) помоћник (1) помоћник (1) помоћник (1)

1. Одсек за школски спорт
(4)

запослени (2) запослени (1) запослени (2) запослени (4)
2. Група за инспекцијски надзор (3)   1. Одсек за материјално-финансијске послове 
(4)
   

Преглед радног стажа запослених