ПС за спорт и омладину – Одлуке о додели уговора

У складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а с обзиром да Покрајински секретаријат за спорт и омладину нема набавке чија је процењена вредност већа од 500.000 динара и укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 500.000 динара, није у обавези да примењује одредбе овог закона.