ПС за спорт и омладину – Број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ (НЕОДРЕЂЕНО)СТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ (ОДРЕЂЕНО) 
ВАН СЕКТОРА
Подсекретар
1
1
СЕКТОР ЗА СПОРТ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Помоћник покрајинске секретарке
1
1
Остали запослени
7
7
Укупно:
8
8
СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ
Помоћник покрајинске секретарке
1
1
Остали запослени
2
2
Укупно:
3
3
СЕКТОР ЗА ПРОЈЕКТЕ И КОМИНИКАЦИЈУ
Помоћник покрајинске секретарке
1
1
Остали запослени
5
4
1
Укупно:
6
5
1
СЕКТОР ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА
Помоћник покрајинске секретарке
1
1
Остали запослени
2
1
Укупно:
3
2
СЕКТОР ЗА ПРОПИСЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Помоћник покрајинске секретарке
1
1
Остали запослени
4
4
Укупно:
5
5
УКУПНО
НЕОДРЕЂЕНО
ОДРЕЂЕНО
26
23
1

Правилником је утврђена таква унутрашња организација, којом се обезбеђује рационално и ефикасно остваривање делокруга рада Покрајинског секретаријата за спорт и омладину. Образовано је пет сектора као основне организационе јединице:

  • Сектор за прописе и опште послове;
  • Сектор за спорт и инспекцијски надзор;
  • Сектор за омладину
  • Сектор за пројекте и комуникацију;
  • Сектор за међурегионалну сарадњу и праћење програма.

У оквиру Сектора за спорт и инспекцијски надзор формиран је Одсек за школски спорт који броји 4 запослена и Група за инспекцијски надзор коју чине 3 запослена.

У оквиру Сектора за пројекте и комуникацију, формиран је Одсек за материјално финансијске послове. Одсек броји 4 запослена

Покрајинским секретаријатом руководи Покрајински секретар.

       Правилником се систематизује укупно 26 радних места.

Од укупно 26 радних места у Покрајинском секретаријату, систематизују се радна места за:

– 6 постављених лица: 1 подсекретар и 5 помоћника (помоћник покрајинског секретара за прописе и опште послове, помоћник покрајинског секретара за спорт и инспекцијски надзор, за омладину, те за спровођење пројеката у области омладинске политике и комуникацију и за планирање, спровођење и праћење пројеката и међурегионалну сарадњу),

16 запослених лица са високим образовањем стеченим на академским студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године),

2 запослена лица са образовањем стеченим на струковним студијама другог степена (специјалистичке струковне студије) или високо образовање на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије) односно на студијама у трајању до три године и

2  са средњом школом.

sport_broj_zaposlenih

Преглед радног стажа запослених