ПС за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Документи који се користе у раду

Закон о дивљачи и ловству  

Закон о водама

 Закон о сточарству 

Закон о шумама

 Закон о пољопривредном земљишту

 Закон о пољопривреди и руралном развоју 

Закон о обављању саветодавних и стручних послова послова у обалсти пољопривреде 

Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  

Уредба о висини накнада за воде 

Покрајинска скупштинска одлука о јавном водопривредном предузећу Воде Војводине

Покрајинска скупштинска одлука о јавном предузећу Војводинашуме

Одлука о оснивању покрајинског фонда за развој ловства

 Одлука о образовању буџетског фонда за воде АПВ  

Одлука о образовању буџетског фонда за развој ловства АПВ Одлука о образовању буџетског фонда за шуме АПВ