ПС за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – Систематизација радних места

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 23.11.2016.

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА

 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР (1)
ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА (1)
ПОДСЕКРЕТАР (1)
СЕКТОР ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ  (10) СЕКТОР ЗА УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО(5) СЕКТОР ЗА МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ (4) СЕКТОР ЗА КУЛТУРУ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА (3) СЕКТОР ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ФЕСТИВАЛЕ И АМАТЕРИЗАМ (3) СЕКТОР ЗА  
ОПШТЕ-ПРАВНЕ, МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКО-НАДЗОРНЕ ПОСЛОВЕ (20)
СЕКТОР ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ, МЕДИЈЕ И АНАЛИТИКУ  (9) СЕКТОР ЗА ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА (3)
Помоћник покрајинског секретара за културно наслеђе (1)

Помоћник покрајинског секретара за уметничко стваралаштво (1)

Помоћник покрајинског секретара за међурегионалну сарадњу (1)

Помоћник покрајинског секретара за културу националних мањина-националних заједница (1)

Помоћник покрајинског секретара за манифестације, фестивале и аматеризам (1)

Помоћник покрајинског секретара за опште-правне, материјално-финансијске и инспекцијско-надзорне послове (1)

Помоћник покрајинског секретара за јавно информисање, медије и аналитику (1)

Помоћник покрајинског секретара за односе с верским заједницама (1)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

Самостални саветник за савремену уметничку продукцију (1)

Саветник за међурегионалну сарадњу у области културе (1)

Виши саветник за удружења, задужбине, фондове и фондације (1)

Саветник за манифестације, фестивале и аматеризам (1)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА И ЗА ПОСЛОВЕ ОДНОСА С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Самостални саветник за медије (1)

Саветник за односе с верским заједницама – (1)

Виши саветник за културно наслеђе – начелник одељења (1)

Самостални саветник за област кинематографије и позоришног стваралаштва (1)

Саветник за међурегионалну сарадњу у области културе (1)

Саветник за културу националних мањина-националних заједница (1)

Саветник за манифестације, фестивале и аматеризам (1)

Виши саветник за опште правне послове – начелник одељења (1)

Саветник за медије на мађарском језику (1)

Саветник за односе с верским заједницама – (1)

Самостални саветник за издавачку делатност и превођење (1)

Самостални саветник за област ликовног, мултимедијалног и књижевног стваралаштва (1)

Млађи саветник за нематеријално културно наслеђе и културно стваралаштво Срба у региону (1)

   

Самостални саветник за материјално-финансијске послове (1)

Саветник за медије на словачком језику(1)

 

Саветник за слободан приступ информацијама и WEB презентацију Секретаријата (1)

 Саветник за манифестације, фестивале и аматеризам (1)  

 

    Саветник за правне послове (1)

Саветник за медије на румунском језику (1)

 

Саветник за заштиту културних добара (2)

        Саветник за послове у области информисања и послове односа с верским заједницам(1)

ГРУПА ЗА ОБЛАСТ ИНФОРМИСАЊА И АНАЛИТИКЕ

 

ОДСЕК ЗА ДОКУМЕНТАЦИОНЕ ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВЕ БИБЛИОТЕКЕ

       

Виши референт за материјално-финансијске послове (1)

Самостални саветник за информисање и аналитику – руководилац групе (1)

 

Самостални саветник за документационе послове и послове библиотеке – шеф одсека (1)

       

Намештеник -возач (1)

Самостални саветник за информисање и аналитику (1)

 

Саветник – документалиста (1)

        ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ КОНТРОЛУ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ, НАДЗОРНЕ И ОПШТЕ ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Саветник за информисање и аналитику (1)

 

Саветник за уметничку продукцију  (1)

       

Самостални саветник за инспекцијске, надзорне и опште правне послове – начелник одељења (1)

Виши референт – фотограф сниматељ (1)

 

Виши референт – књижничар (1)

       

Саветник – инспектор за област културе (1)

   

 

        Самостални саветник – инспектор за област културе и за унутрашњу финансијску контролу коришћења буџетских средстава (1)    
 

 

        Саветник – инспектор у области културе (1)    
          Виши референт – технички секретар (1)    
         

Виши референт за административне послове (1)

   
          Намештеник-возач(1)  

 

          ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  

 

         

Виши саветник за материјално-финансијске послове у области културе и односе са трезором – начелник одељења (1)

 

 

          ГРУПА ЗА ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  

 

         

Виши саветник за материјално – финансијске послове индиректних корисника у области културе – руководилац групе (1)

 

 

         

Виши саветник за материјално – финансијске послове (1)

 

 

         

Саветник за правне послове у области буџетског финансирања (2)

 

 

         

Сарадник за праћење финансијског пословања индиректних корисника буџетских средстава (1)