ПС за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – Документи који се користе у раду

Устав Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 98/06)

Закон о утврђивању надлежности АП Војводине („Сл. гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12 – одлука УС)

Закон о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09)

Закон о библиотечко – информационој делатности („Сл. гласник РС“, бр. 52/11)

Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15)

Закон о јавним набавкама („Сл. гласник“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

Закон о задужбинама, фондацијама и фондовима („Сл. гласник СРС“, бр. 59/89 и „Сл. гласник РС“, бр. 88/10 – др. закон)

Закон о кинематографији („Сл. гласник РС“, бр. 99/11, 2/12 – испр. и 46/14 – одлука УС)

Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон)

Закон о обавезном примерку публикација („Сл. гласник РС“, бр. 52/11)

Закон о старој и реткој библиотечкој грађи („Сл. гласник РС“, бр. 52/11)

Закон о издавању публикација („Сл. гласник РС“, бр. 37/91, 53/91 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 135/04 и 101/05 – др. закон)

Закон о Матици српској („Сл. гласник РС“, бр. 49/92)

Закон о обнови културно-историјског наслеђа и подстицању развоја Сремских Карловаца („Сл. гласник РС“, бр. 37/91, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон и 101/05 – др. закон)

Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон)

Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83-05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон)

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

Закон о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15)

Закон о јавним медијским сервисима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14 и 103/15)

Закон о електронским медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14 и 6/16 – др. закон)

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Сл. гласник РС“, бр. 72/11, 108/13, 142/14 и 88/15)

Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10- одлука УС, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14)

Закон о радним односима у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон**, 34/2001 – др. закон***, 39/2002, 49/2005 – одлука УСРС, 79/2005 – др. закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона и 23/2013 – одлука УС)

Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)

Закон о контроли државне помоћи („Сл. гласник РС“, бр. 51/09)

Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, бр. 30/10)

Закон о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, бр. 36/2006)

Статут Аутономне покрајине Војводине (“Сл. лист АП Војводине“, бр. 20/14)

Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/14 и 54/14 – др. одлука)

Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади („Сл. лист АП Војводине“, бр. 37/14)

Покрајинска скупштинска одлука о преношењу оснивачких права над установама културе које је основала АП Војводина на Владу АП Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 18/10)

Покрајинска скупштинска одлука о обезбеђивању средстава за суфинанисрање новина које објављују информације на језицима националних мањина – националних заједница („Сл. лист АП Војводине“, бр. 54/14)

Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз односно транзит прописано прибављање одређених исправа („Сл. гласник РС“, бр. 32/15 и 109/15)

Одлука о установама и програмима у области културе за које се обезбеђују средства у буџету Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 11/04)

Одлука о начину утврђивања својства лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе на територији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 8/06)

Одлука о утврђивању мреже завода за заштиту споменика културе на територији Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 14/03)

Oдлука о утврђивању функције матичне установе Музеја Војводине у Новом Саду у области заштите покретних културних добара („Сл. лист АП Војводине“, бр. 4/03)

Одлука о утврђивању функције матичне установе Архива Војводине у Новом Саду у области заштите архивксе грађе и регистратурског материјала („Сл. лист АП Војводине“, бр. 11/03)

Одлука о оснивању Завода за културу војвођанских Хрвата („Сл. лист АП Војводине“, бр. 7/08 и 6/09)

Одлука о оснивању Завода за културу војвођанских Словака („Сл. лист АП Војводине“, бр. 7/08 и 6/09)

Одлука о оснивању Завода за културу војвођанских Мађара („Сл. лист АП Војводине“, бр. 7/08)

Одлука о оснивању Завода за културу војвођанских Русина („Сл. лист АП Војводине“, бр. 7/08 и 22/11)

Одлука о оснивању Завода за културу војвођанских Румуна („Сл. лист АП Војводине“, бр. 7/08 и 3/10)

Одлука о стратегији реформе и развоја покрајинске управе („Сл. лист АП Војводине“, бр. 14/06, 5/08 и 15/08)