Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај – Документи који се користе у раду

Закон о енергетици “Службени гласник РС”, бр. 145/2014

Закон о рударству и геолошким истраживањима “Службени гласник РС”, бр. 101/2015

Правилник о програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина (”Сл. гласник РС”, бр. 21/96 и 47/96)

Решење- трошкови полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина

Измена решења – трошкови полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања (”Сл. гласник РС”, број 21/96)

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса (”Сл. гласник РС”, бр. 93/2005 )

Решење- трошкови полагања стручног испита за лица која обављају послове техничког руковођења, одржавања и руковаоца у објектима за транспорт и дистрибуцију природног гаса