Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај – Број запослених

РАДНО МЕСТОПРЕДВИЂЕН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИСТВАРНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ДРУГА РАДНО АНГАЖОВАНА ЛИЦА
НЕОДРЕЂЕНООДРЕЂЕНО
Покрајински секретар
11
Подсекретар11
1. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЕНЕРГЕТИЦИ651
2. СЕКТОР ЗА МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ312 (1 на замени до повратка раднице са породиљског одсуства)
3. СЕКТОР ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ1061
4. СЕКТОР ЗА ОПШТУ ЕНЕРГЕТИКУ321
РАДНА МЕСТА ВАН УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА221 (на замени до повратка раднице са породиљског одсуства)
УКУПНО:26168