Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

Биографије руководилаца
Број запослених
Систематизација радних места
Документи који се користе у раду
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова Одлуке о додели средстава

Званична презентација Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова: www.spriv.vojvodina.gov.rs