Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

Биографије руководилаца
Број запослених
Систематизација радних места
Документи који се користе у раду

Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова  Одлуке о додели средстава

Званична интернет презентација: www.psemr.vojvodina.gov.rs