Прописи

Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 34/01 др. закон, 39/02, 49/05 – одлука УСРС, 79/05-др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. др. закона и 23/2013 – одлука УС)

Закон о раду („Сл. Гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 23/13 – одлука УС и 75/2014)

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13,142/2014 и 68/2015-др. закон)

Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 111/09, 99/11-др. закон и 62/13- др. закон)

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 44/08-пречишћен текст и 2/12)

Покрајинска уредба о утврђивању звања и занимања запослених у покрајинским органима и о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних места („Службени лист АПВ”, бр. 24/2012, 35/12, 16/14, 40/14, 1/2015 и 20/2015)

Покрајинска уредба о платама, накнади трошкова, отпремнини и другим примањима постављених и запсолених лица у опрганима АПВ („Службени лист АПВ”, бр.27/2012, 35/12, 9/13, 16/14, 40/14, 1/2015 и 44/2015)

Покрајинска уредба о максималном броју запослених у систему Аутономне покрајине Војводине за 2015. годину („Службени лист АПВ”, бр. 4/2016)

Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Сл. лист АП Војводине”, бр. 54/2015)

Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 34/01, 62/06 – др. закон, 116/08 – др. закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13, 55/13 и 99/14)

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015)

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС” број 116/2014)

Покрајинска скупштинска одлука о објављивању прописа и других аката („Службени лист АПВ”, број: 54/2014)

Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број: 37/2014, 54/2014-други пропис)

Пословник о раду покрајинске владе („Службени лист АПВ”, број: 52/2014)