Покрајински заштитник грађана – омбудсман

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

  • обавезе
  • потраживања
Биографије руководилаца
Број запослених
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова

Систематизација радних места
Документи који се користе у раду

Званична интернет презентација: www.ombudsmanapv.org