Одлуке о уговорима Управе за заједничке послове покрајинских органа – 2017

2017Назив јавне набавке
фебруарОдлука о дедели оквирног споразума о јавној набавци добара – канцеларијски материјал
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - набавка и замена светлећих тела у клубу делегата и кабинетима у згради Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – цвеће и зеленило
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка намештаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – рестаурација мобилијара и ентеријера у кабинетима
јануарОдлука о додели уговора о јавној набавци добара - безбедносна опрема - напредни рендгенски уређај побољшан за аутоматску детекцију забрањених материјала и средстава
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања апликативних програма