Одлуке о уговорима Управе за заједничке послове покрајинских органа – 2019

2019Назив јавне набавке
јануарОдлука о закључењу оквирног споразума о јавној набавци добара - канцеларијски материјал, партије 1 – 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуге смештаја на службеном путу у иностранству