Одлуке о уговорима Управе за заједничке послове покрајинских органа – 2018

2018Назив јавне набавке
априлОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис скенера и метал детектор капије са отклањањем кварова и заменом делова
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – израда техничке документације функционалног радио система у VHF опсегу
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис фотокопир апарата
мартОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавање лифтова – редовно и текуће
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања система за електронско гласање
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања апликативног програма - одржавање информационог система материјално-финансијског пословања
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – набавка нерезервисаних поштанских услуга
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервисирање возила, Партија 1 – сервисирање возила програм Опел
Одлука о закључењу оквирог споразума о јавној набавци добара – ауто гуме
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – услуге техничког прегледа возила и вулканизерске услуге, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис клима уређаја у објектима у надлежности Управе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање ИП телефонске централе
Одлука о јавној набавци услуга – графичке дораде и услуге осветљавања офсет плоча, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале и сале Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка аутомобила, партије 1-4
фебруарОдлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара - набавка намештаја, Партија 1. Канцеларијски намештај
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка намештаја, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – текстилне подне облоге
јануар