Одлуке о уговорима Управе за заједничке послове покрајинских органа – 2018

2018Назив јавне набавке
јунОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - миграције веб сајтова
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – опрема и ситан инвентар за одржавање система за електронско гласање, партије 1-2
Одлука о додели уговора о јавној набавци - комуникациона активна мрежна опрема - редундантни свич
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – поправка, хобловање и лакирање паркета
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - ситан угоститељски инвентар, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга сателитског надзора возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - молерско фарбарски радови
мајОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – канцеларијски ситан инвентар
Oдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценце антивирусног софтвера Sophos
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - погонско гориво
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – полице за архиву и магацине
Одлука о измени уговора о јавној набавци услуге осигурања имовине АПВ и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2018.-31.12.2018.године
априлОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга – графичке дораде
Одлука о додели уговoра о јавној набавци добара - набaвка клима уређаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – ИД картице
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – рестаурација мобилијара и ентеријера у кабинетима Скупштине АП Војводине и Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка делова и потрошног материјала за возила, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - набавка сервера, партије 1-2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис скенера и метал детектор капије са отклањањем кварова и заменом делова
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – израда техничке документације функционалног радио система у VHF опсегу
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис фотокопир апарата
мартОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавање лифтова – редовно и текуће
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања система за електронско гласање
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавања апликативног програма - одржавање информационог система материјално-финансијског пословања
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – набавка нерезервисаних поштанских услуга
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервисирање возила, Партија 1 – сервисирање возила програм Опел
Одлука о закључењу оквирог споразума о јавној набавци добара – ауто гуме
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – услуге техничког прегледа возила и вулканизерске услуге, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис клима уређаја у објектима у надлежности Управе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање ИП телефонске централе
Одлука о јавној набавци услуга – графичке дораде и услуге осветљавања офсет плоча, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис, преглед и чишћење климатизације велике сале и сале Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка аутомобила, партије 1-4
фебруарОдлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара - набавка намештаја, Партија 1. Канцеларијски намештај
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – набавка намештаја, партија 2
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – текстилне подне облоге
јануар