МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ 2017.

2017ПРИХОДИ РАСХОДИЗАПОСЛЕНИ
ИСПЛАТЕ АНГАЖОВАНИМ ЛИЦИМА
ПОДАЦИ ИЗ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
јануар1) Остварење уступљених прихода буџета АПВ

2) Остварење укупних прихода и примања буџета АПВ
1) Извршење расхода и издатака буџета АПВ

2) Извршење расхода и издатака по разделима буџета АПВ
1) Структура запослених

2) Исплаћена плата
1) По уговору о привременим и повременим пословима

2) По уговору о ангажовању трећих лица у комисијама

3) За вршење функције и посланички паушал
Исплате са рачуна извршења буџета на дан:
16. јануар
13. јануар
12. јануар
11. јануар
10. јануар
9. јануар
6. јануар
5. јануар
4. јануар