Јавни дуг – Правна регулатива

Закон о јавном дугу

Закон о тржишту капитала

Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе

Уредба о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу динамике финансирања тих пројеката

Покрајинска скупштинска одлука о покретању и начину спровођења поступка задуживања емитовањем дугорочних ХОВ за потребе финансирања набавке опреме објекта “Каменица 2”

Покрајинска уредба о давању Фонду за развој Републике Србије овлашћења директног задужења за наплату са рачуна извршења буџета АП Војводине, као средства обезбеђења отплате дуга за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије

Покрајинска уредба о задужењу АП Војводине (прихватању обавезе отплате дуга) за пројекте у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије