Одлуке о уговорима Управе за заједничке послове покрајинских органа – 2016

2016Назив јавне набавке
децембарОдлука о закључењу оквирног споразума у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда за јавну набавку добара – материјал и инвентар за одржавање хигијене
Одлука о измени уговора о јавној набавци радова на изради капије и уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - одржавање УПС уређаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге осигурања имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис фотокопир апарата
Одлука о додели оквирног споразума о јавној набавци добара – канцеларијски материјал
Одлука о додели уговора о јавној набавци израде печата
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – редовно сервисирање и текуће одржавање возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - сервис скенера и МД капије
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - израда пројектне документације за потребе реконструкције постојећег стабилног система за дојаву пожара у гради Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – рачунарска опрема и ИД картице
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – опрема за угоститељство
Одлука о измени уговора о јавној набавци услуга – осигурање имовине АП Војводине и запослених у покрајинским органима за период 01.01.2016.-31.12.2016. (ЈНОП 46/2015)
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга фиксне телефоније
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуге кабловске ТВ и приступ Интернету
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова на изради капије и уградњи канделабера у репрезентативном објекту у Чортановцима
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – електричне енергије са потпуним снабдевањем за 2017. годину
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - израда Идејног пројекта санације и адаптације аутоперионице са заменом инсталације и пројектом технологије опреме у Аутосервису
новембарОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга - пројекат бежичне рачунарске мреже
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавањe Microsoft инфраструктуре
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – храна и пиће
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга продужење лиценце софтвера за брз backup и опоравак виртуелних машина
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – канцеларијски намештај
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова на санацији инсталација водовода и канализације са пратећим радовима у зградама у надлежности Управе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - набавка возила партије 1-3
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - санација објеката од продора атмосферилија у зградама у надлежности Управе
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – клима уређаја
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге молерско-фарбарске услуге
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге - директан приступ Интернету
Одлука о додели уговора за јавну набавку радова – радови на капиталном одржавању репрезентативног објекта у Чортановцима
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге – поправка и лакирање паркета
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге – превоз аутобусом
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – ауто гуме
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга редовно сервисирање и текуће одржавање возила – програм Шкода
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – резервни делови за аутомобиле марке Југо
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - металдетекторске капије за главни улаз Покрајинске владе
октобарOдлукa о додели уговора о јавној набавци услуга - услуге поправке намештаја у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге – израда плана заштите од пожара
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - ватрогасни апарати
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - продужење лиценци партије 1-2
Одлука о измени уговора о јавној набавци мале вредности добара – ауто гуме
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова – израда нове термо и хидроизолације равног крова са пратећим лимарским радовима и засторима на светлосним куполама
септембарОдлука о измени уговора о јавној набавци добара - ауто гуме
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - противпожарна врата у подруму зграде Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци радова - замена дела грејних тела и мреже у објектима у надлежности Управе за заједничке послове покрајинских органа
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности услуга – сервис машина за офсет штампу и дорадних графичких машина партије 1-2
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара - рачунарска опрема и резервни делови за рачунарску опрему партије 1-6
августОдлука о додели уговора o јавној набавци мале вредности услуга – сервис дизел електричних агрегата
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга сервис ватрогасних апарата хидраната и уређаја за дојаву пожара
јул
јунОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – намештај
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – одржавање програма
Одлука о додели уговора о јавној набавци услугa – одржавање рачунарске опреме
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – резервни делови и потрошни материјал за аутомобиле марке Југо
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга превоза
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - стручне услуге - реализација акредитованог здравственог програма
Одлука о додели уговора o јавној набавци услуга редудантни приступ Интернету
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - стручне услуге спровођење процеса пилотирања центaра за жртве сексуалног насиља
мајОдлука о додели уговора о јавној набавци добара – опрема за видео надзор и опрема за систем за видео надзор
Одлукa о додели уговора о јавној набавци добара – стручна литература за 2016. годину
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара – опрема, алат и ситан инвентар за монтажу и сервис клима
Одлука о додели уговора о јавној набавци мале вредности добара – ауто гуме
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – продужење лиценце антивирусног софтвера Sophos
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – технички преглед возила
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – рачунарске опреме
Одлука о јавној набавци вулканизерских услуга
Одлука о јавној набавци услуга кетеринга
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге мобилне телефоније
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - стручне услуге мониторинга и евалуације пројекта
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – угоститељски ситан инвентар и опрема
Одлука о додели уговора о јавној набавци добара – канцеларијски ситан инвентaр
априлОдлука о додели уговора о јавној набавци услуге – продужење лиценци за IP телефонску централу
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – добијање дозволе за тестинг центар
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – израда идејног и извођачког пројекта са техничком контролом на санацији и адаптацији мокрих чворова и пратећих простора са израдом мало-теретних лифтова и теретно-инвалидског лифта са израдом пројекта технологије бифеа, кухиње и хигијене у згради Покрајинске владе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис термичких и расхладних уређаја и машина за прање посуђа
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – промоције и односи са јавношћу
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - пројекат оцене стања и употребне вредности постојећег система видео надзора
мартОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга – сервис лифтова
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга одржавања IP телефонске централе
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга – графичке дораде
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности добара – потрошни материјал за аутомобиле
Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности - сервисирање скенера и МД капије
Одлука о јавној набавци добара – климе и мултисистеми за климатизацију просторија
Одлука о јавној набавци добара – цвеће и зеленило
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге одржавање система за електронско гласање
Одлука о додели уговора за јавну набавку услуге - сервис клима уређаја
фебруарОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга – осветљавање офсет плоча
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге - превоз аутобусом
јануарОдлука о додели уговора о јавној набавци услуга сервис фотокопир апарата
Одлука о додели уговора о јавној набавци услуга - услуге одржавања апликативних програма за 2016. годину