Управа за имовину Аутономне покрајине Војводине

Финансијски план, План јавних набавки и извештаји о извршењу
Исплате са рачуна буџета
Преглед обавеза и потраживања:

Биографије руководилаца
Број запослених
Одлуке о додели уговора о набавци добара, услуга и радова

  • 2016. година

Систематизација радних места
Документи који се користе у раду

Званична интернет презентација: www.imovina.vojvodina.gov.rs