Службa зa реaлизaцију Прогрaмa рaзвојa АПВ – Финансијски план, План јавних набавки и извештаји

 Финансијски планИзвештај о извршењу Финансијског планаПлан јавних набавкиИзвештај о извршењу
Плана јавних набавки
2016Финансијски план за 2016. годину
Извештај о извршеним издацима буџета АП Војводине за период I - III 2016.План јавних набавки за 2016. годину