ПС за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама – извештаји

 ЈАНУАР - ЈУНЈАНУАР - СЕПТЕМБАРЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР
2021Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа

Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа

Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба

Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије


Jачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју музичког стваралаштва

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра

Систем јавног информисања - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода - Подршка културној делатности националних мањина

Уређење и развој система у области културе и информисања – Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Систем јавног информисања - Подршка јавном информисању националних мањина

Сарадња државе са црквама и верским заједницама - Подршка раду црквама и верским заједницама
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода - Подршка културној делатности националних мањина

Уређење и развој система у области културе и информисања – Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине

Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа

Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа

Унапређење заштите културног наслеђа – Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине

Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба

Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

Jачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва


Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју музичког стваралаштва

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра

Систем јавног информисања - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Унапређење професионалних стандарда

Јавно информисање осетљивих група

Систем јавног информисања - Подршка јавном информисању националних мањина

Сарадња државе са црквама и верским заједницама - Подршка раду црквама и верским заједницама
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода - Подршка културној делатности националних мањина

Уређење и развој система у области културе и информисања – Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине


Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа


Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа


Унапређење заштите културног наслеђа – Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине


Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба


Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину


Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије


Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву


Jачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва


Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју музичког стваралаштва


Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра


Систем јавног информисања - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања


Унапређење професионалних стандарда

Јавно информисање осетљивих група

Систем јавног информисања - Подршка јавном информисању националних мањина


Сарадња државе са црквама и верским заједницама - Подршка раду црквама и верским заједницама
2020Измене и допуне финансијског плана за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину
Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област сценско стваралаштво

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2020. години

Решење о додели средстава на основу Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години

Извештај о извршењу у периоду јануар-септембар 2020. године за Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2020. години

Решење о додели срестава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2020. години

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област музичко стваралаштво

Измена Решења о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област музичко стваралаштво

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област визуелно стваралаштво и мултимедија

Решење о додели средстава по расписаном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2020. години

Извештај о извршењу за период јануар-септембар 2020. године за Конкурс за финансирање – суфинансирање пројеката и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2020. години

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години – област књижевност

Решење о додели средстава по расписаном јавном Кoнкурсу за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2020. години

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2020. години

Решење о расподели средстава за Конкурс за унапређење професионалних стандарда у 2020. години

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката из области јавног информисања осетљивих група у 2020. години

Решење о расподели средстава за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години

Извештај о извршењу за период јануар-септембар 2020. године за Kонкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2020. години

Решење о расподели средстава за Конкурс за подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу у 2020. години

Решење о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за доделу средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Аутономне покрајине Војводине у 2020. години

Извештај конкурс цркве и верске заједнице

Одлука о расподели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина-националних заједница у 2020. години

Решење о расподели средстава новинама које објављују информације на језицима националних мањина-националних заједница у 2020. години

Решење о суфинансирању дела текућих расхода и издатака Савеза слепих Војводине у 2020. години – удружења у области културе и уметности основаног на територији Аутономне покрајине Војводине

Решење о утврђивању установа културе и других субјеката у култури који својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП Војводини и расподела средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака у 2020. години

Решење о утврђивању репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза у 2020. години и расподела средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2020. години

Решење о суфинансирању дела текућих расхода и издатака и финансирању односно суфинансирању расхода за реализацију пројеката и програма Матице српске у области културе у 2020. години
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода - Подршка културној делатности националних мањина

Уређење и развој система у области културе и информисања – Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине


Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа


Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа


Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП Војводину


Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-инфомационе делатности Савеза слепих Војводине – ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И УМРЕЖАВАЊЕ МАТИЧНИХ БИБЛИОТЕКА


Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-инфомационе делатности Савеза слепих Војводине – НАБАВКА КЊИГА

Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и библиотечко-инфомационе делатности Савеза слепих Војводине - МАТИЧНОСТ

Унапређење система заштите културног наслеђа – Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба


Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије


Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву


Jачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва


Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју музичког стваралаштва


Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра


Сарадња државе са црквама и верским заједницама - Подршка раду црквама и верским заједницама


Систем јавног информисања – Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања


Систем јавног информисања – Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу


Систем јавног информисања – Унапређење професионалних стандарда


Систем јавног информисања – Јавно информисање осетљивих група


Систем јавног информисања - Подршка јавном информисању националних мањина

 

Лица задужена за објављивање наративног извештаја:
Далиборка Тасковић, 021/487 4687, daliborka.taskovic@vojvodina.gov.rs
Калман Кунтић, 021/487 4540, kalman.kuntic@vojvodina.gov.rs
Весна Црепуља, 021/487 4251, vesna.crepulja@vojvodina.gov.rs